Statut

5 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština “A je to”Art-Podravina udruge (dalje u tekstu: Udruga) na sjednici održanoj dana 6.11.2015, donijela je

S T A T U T
“A je to”Art-Podravina udruge

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu,o zastupanju, izgledu pečata udruge,području djelovanja skladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv udruge je: ” A je to” Art-Podravina
Skraćeni naziv Udruge je: ” A je to”
Sjedište Udruge je: Ciglenska 53a,48350 Đurđevac
Udrugu zastupa predsjednik,
tajnik i potpredsjednik Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 3.
Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Udruga ima pečat.
Za uporabu pečata odgovorni su predsjednik,potpredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 5.
Pečat udruge je okrugli,promjera 30mm, sadrži ime Udruge “A je to”Art-Podravina i sjedište Đurđevac

II CILJEVI, DJELATNOSTI i PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju:
 promicanja, razvijanja i unapređivanja kulturno-umjetničke djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije sa tendencijom promicanja iste djelatnosti na područjima cijele Hrvatske i inozemstva
 očuvanja starih običaja,zanata,tradicije,starog namještaja i predmeta
 očuvanje materijalne i nematerijalne baštine pojedinca
 podizanje svijesti o manjem zagađivanju okoliša,recikliranju starina i predmeta, održavanje radionica,tribina sa ciljem uključivanja okoline u humanitarni rad I uzajamno pomaganje u ostvarenju različitih potrebitih ciljeva
 poticanje na inovacije u gospodarstvu i tehničkoj kulturi
 promicati pozitivne međuljudske odnose,a naročito se zalagati za prava djece i osoba starije životne dobi
 povećanje međunarodne suradnje sa ciljem promocije našega kraja,te suradnji na mogućim zajedničkim projektima u određenim domenama(sport,zdravlje,gospodarstvo ….)
 promovirati sport kao zdrav način življenja
 javnim tribinama ukazati na probleme u očuvanju zdravlja,te obavještavati i upućivati na preventivne preglede,kontrole,statistike,a sve sa ciljem rješavanja stigmatizacije,izoliranosti …
 sustavno obavještavati sve strukture,pojedince,o suzbijanju ovisnosti,te bi se promocija vršila svim dostupnim medijima
 obogaćivanja kulturnog života svih svojih članova i poklonika.

Ciljevi Udruge ostvaruje se javnim društvenim radom.

ČLANAK 6.1
Udruga sukladno ciljevima udruge djeluje na području: Kulture i umjetnosti,gospodarstva,ljudskih prava,međunarodne suradnje, socijalne djelatnosti,sporta,tehničke kulture,zdravlja i zaštite zdravlja,zaštite okoliša i prirode

Članak 7.
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi :

-planiranje rada i razvitka udruge

-izvođenje restauratorskih radova na namještaju i predmetima vrijednih pažnje radi očuvanja baštine
-održavanje radionica tečaja, tribina
-informiranje javnosti o radu udruge
-zalaganje u očuvanju materijalne i nematerijalne baštine
-usavršavanje postojećih i razvijanje novih oblika djelatnosti djece,mladeži i građana
-proizvodnja i izdavanje audio i video zapisa iz područja djelatnosti Udruge u skladu sa zakonom
-jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
-poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za stručno napredovanje
-okupljanje kreativnih ljudi i njihovo usmjeravanje —
-promoviranje udruge kao takve po raznim manifestacijama u hrvatskoj i inozemstvu
-poticanjem na humanitarni rad i podizanje socijalne osviještenosti
-poticanje na druženje i uzajamno pomaganje u ostvarenju ciljeva pojedinaca
-djelovanje na povećanju članstva
-sustavan,svestran i pravilan odgoj članova udruge
-njegovanje prijateljskih odnosa unutar udruge radi stvaranja i unapređivanja cjelovite kreativne ličnosti sposobne za aktivno uključivanje u društvene odnose.
-poticanje okupljanja djece, mladeži, i građana te njihovo uključivanje, organiziranje i provođenje redovitih aktivnosti unutar udruge,a također i van udruge.
-pomaganje prijateljima udrugama u organizaciji i manifestacijama koje imaju humanitaran cilj
-organiziranje manifestacija koje će doprinijeti razvoju turizma našeg kraja
-djelatnosti usmjerene na zaštitu prava mladih,osoba s invaliditetom,te osoba starije životne dobi
-proširiti međunarodnu suradnju,povećati takva prijateljstva
-promovirati sport kao zdravi način života,uz mogućnost organizacije tribina,sportsko-rekreativnih vježbi i dr. ……
-organiziranje tribina,edukacija i savjetovanja sa ciljem preventivnog djelovanja,unapređivanja i zaštite zdravlja
-poticajno djelovati na provedbu inovativnih ideja,te ih afirmativno promovirati
-pokušati smanjiti stigmatizaciju oboljeli samih prema sebi,društva prema njima,te njima prema društvu i okolini
-osvješćivanje zajednice(pravnih i fizičkih osoba) na razvoju humanitarnog i socijalnog aspekta,te suzbijnje diskriminacije po svim osnovama i oblicima (rasa,spol,vjera,nacionalnost …..)
-obilježavanje svjetskih dana kroničnih oboljena,te ostalih dana vezanih uz promociju zdravlja
-zaštita prirode i okoliša kroz akcije usmjerene očuvanju prirodne baštine,te promocija iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Članak 8.
Gospodarske djelatnosti su: – izrada i prodaja vlastitih rukotvorina na prigodnim manifestacijama promidžbenog karaktera
-organiziranje tečajeva,tribina,seminara i naplatnih radionica

Članak 9.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,
– pisanim izvješćima,
– na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– javnim priopćavanjem.
Svi članovi udruge imaj pravo i obavezu sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

Članak 9.1
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga na području Republike Hrvatske ili izvan nje. Predsjednik,potpredsjednik,tajnik iznose prijedlog o mogućnosti učlanjivanja u saveze/zajednice na glasanje Skupštini. Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Skupština.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju (pristupnicu) u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članak 11.
Članstvo može biti aktivno, podupirajuće i počasno.
Odluku o prijmu u članstvo donose članovi osnivači Udruge. Članom Udruge se postaje upisom u registar članova, a koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži slijedeće podatke:
– osobnom imenu (nazivu),
– OIB-u,
– datumu rođenja,
– datumu pristupanja udruzi,
– kategoriji članstva (ako su propisane statutom),
– datumu prestanka članstva u udruzi,
– te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Visinu članarine i načine prikupljanja utvrđuje članovi osnivači Udruge.
Potpisanom izjavom članovi dopuštaju obradu i korištenje njihovih osobnih podataka koji se upisuju u registar udruga samo za potrebe ostvarivanja djelatnosti Udruge i njihovih prava i obveza u istoj, te se u druge svrhe ne smiju koristiti.
Aktivnim članovima se smatraju članovi koji na bilo koji nesebičan način sudjeluju u ostvarenju ciljeva Udruge.
Podupirajućim članovima smatraju se članovi koji podupiru rad aktivnih članova
 darovanjem predmeta i drugih stvari
 plaćanjem članarine
Počasnim članom može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Skupština imenuje počasne članove na prijedlog članova osnivača.

Članak 12.
Prava i obveze članova su:
– bavljenje aktivnostima Udruge,
– plaćanje članarine,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
– aktivno sudjelovanje na svim manifestacijama na našem području(udruga,grad,naš kraj …)

Članak 13.
Članstvo u udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– neplaćanjem članarine
– isključenjem
Član se briše iz Registra članova odlukom članova osnivača ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Isto ako sustavno izbjegava riješiti preuzete
obveze,te nedoličnim ponašanjem i stavom ruši ugled same udruge.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donose članovi osnivači . Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak14.

Članarina za sve punoljetne članove iznosi 50,00kn, a za maloljetne članove simboličnih 5,00kuna. Svi članovi Udruge članarinu su dužni platiti najkasnije 7dana od održavanja Skupštine bilo gotovinom ili na račun udruge.
Svi članovi su dužni dobiti člansku iskaznicu najkasnije 10 dana nakon uplate članarine.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 15.
Tijela udruge su:
1) Skupština,
2) Predsjednik
3) Potpredsjednik
4) Tajnik
5) Nadzorni odbor
6) Likvidator

SKUPŠTINA
Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni poslovno sposobni aktivni članovi udruge.

Članak 17.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice skupštine sazivaju članovi osnivači Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine članovi osnivači Udruge utvrđuju dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanrednu skupštinu dužni su sazvati članovi osnivači kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.
Redovitoj i izvanrednoj Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.
U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati redovitom odnosno izvanrednom sjednicom.
Izbornom Skupštinom, na prijedlog predsjednika Udruge, rukovodi radno predsjedništvo u sastavu tri člana.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik o radu Skupštine potpisuju dva ovjerovitelja koje na početku rada Skupštine javnim glasanjem izaberu članovi Skupštine. Potpisivanjem Zapisnika od strane ovjerovitelja, smatra se da je isti verificiran.

Članak 19.
Skupština odlučuje pravovaljano ako su nazočni svi članovi osnivača udruge, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Članovi imaju pravo prijedloga i sudjelovanja u Skupštini ali nemaju pravo donošenja konačne odluke bez većine glasova članova osnivača Udruge.

Članak 20.
Skupština udruge:
– utvrđuje politiku rada udruge,
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog odbora
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
– bira i razrješava druga tijela udruge
– bira i razrješava likvidatora udruge,
– bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
– daje smjernice za rad udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, kao u zemlji tako i međunarodno,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
-usvaja prijedloge članova udruge uz obavezno glasanje članova osnivača o istima

PREDSJEDNIK
Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja Predsjednik
Iz svojih redova bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti biran više puta za redom.
Predsjednik osigurava pravilan i zakonit rad Udruge,.
Predsjednik ujedno je i član udruge
– zastupa Udrugu,
– saziva i predsjeda sjednicama redovne i izvanredne Skupštine
– odgovara za zakonitost rada Udruge,
– potpisuje akte Udruge,
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
– upravlja imovinom udruge
– brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima udruge.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

POTPREDSJEDNIK
Članak 22.
Udruga ima potpredsjednika, kojeg iz svojih redova bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti biran više puta za redom.
Zajedno sa članovima nadzornog odbora provodi aktivno praćenje rada članova,voditelja radionica,koordinatora pojedinih događanja ili manifestacija. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti.

TAJNIK
Članak 23.
Tajnika biraju i razrješavaju članovi osnivači udruge. Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku Udruge.
– ukoliko je predsjednik i potpredsjednik odsutan ili spriječen,sve funkcije za normalan rad udruge preuzima tajnik
– obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
– pomaže u radu predsjedniku Udruge i predsjednicima radnih tijela,
– vodi registar članova u Udruzi,
– obavlja sve druge poslove koje mu Predsjednik stavi u nadležnost.
– prikuplja i vodi evidenciju o plaćenoj članarini
– provodi financijsko poslovanje Udruge
– priprema financijska izvješća za Upravni odbor
– vodi blagajničko poslovanje Udruge,
– surađuje s knjigovođom radi pravodobnog knjiženja i dostavljanja propisanih izvješća
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor ili predsjednik.
– zastupa Udrugu

NADZORNI ODBOR
Članak 24.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana .Bira ga Skupština. Članovi nadzornog odbora kontroliraju rad Udruge i rad tijela udruge. Njihov mandat je 4 godine, a mogu biti odabrani i više puta za redom. Nadzorni odbor dužan je voditi zapisnik o radu Udruge,prikupljati materijale o provedenim akcijama i radionicama i na kraju godine o tome izvijestiti Skupštinu. Ovlašten je predlagati tijelima Udruge i članovima osnivačima smjernice u radu i način postupanja ali nije ovlašten donositi odluke. Obavezni su svoj rad obavljati savjesno i pravilno. Ovlašteni su od strane članova osnivača da mogu nesmentano kontrolirati rad članova i direktno utjecati na ispravak nepravilnosti u koordinacijama projekata koju provode članovi.

LIKVIDATOR
Članak 25.
Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.
O pravu na naknadu troškova likvidatora za njegov rad iz sredstava udruge odlučuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga
U postupku likvidacije likvidator je dužan:
– utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
– utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
– utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
– u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
– u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

RADNA TIJELA
Članak 26.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština, Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.
Imovinu Udruge čine:
-novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
-novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora.
Udruge može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 28.
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 29.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII NADZOR

Članak 30.
Članovi Udruge također i sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti Skupštinu Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 31.
Spor /sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge o preostaloj imovini odlučit će Skupština. U slučaju da Skupština na utvrdi podjelu imovine,imovina Udruge pripada udruzi sličnih ili istih ciljeva.
Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova članova osnivača udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje tajnik.
Statut se mijenja i dopunjuje na isti način na koji se donosi.

__________________
Predsjednik Udruge